پرچم مخابراتی ۱۳۹۵/۲/۱۲ ،۰۶:۰۰:۵۶ +۰۰:۰۰

پرچم مخابراتی

پرچم های علایم مخابراتی از قبیل حروف و اعداد که در شرایط خاص مانند راهنمایی،قرنطینه،آدم به دریا،عملیات غواصی و غیر…

مورد استفاده قرار میگیرد.

 

کد سیگنال

پرچمهای مخابراتی از قبیل حروف و اعداد که در شرایط خاص مانند:راهنمایی ،قرنطینه،آدم به دریا،عملیات غواصی و غیر…

مورد استفاده قرار میگیرد.