نقشه دریانوردی خلیج فارس ۱۳۹۵/۲/۱۳ ،۰۰:۲۶:۳۳ +۰۰:۰۰

نقشه های دریانوردی

 

 

نقشه های دریانوردی به منظور هدایت کشتی ها تهیه شده اند قسمت اعظم آنها آبها و سواحل را با مقدار زیادی از اطلاعات آبنگاری نشان می دهد .

 

خصوصیات:

 

– بتوان بر روی آن مسیر کشتی را بصورت خط راست نمایش داد یعنی خطی که مبدا را به مقصد متصل کند .

 

– قابلیت اندازه گیری مسیری را که کشتی طی میکند داشته باشد .

 

– نقشه های دریانوردی برای ناوبری بکار می رود ویژگیهای خاصی برای هدایت کشتی داشته باشد از جمله خطوط ساحل ،مقادیر عمق دریا ،چراغ ها و بویه های دریایی،عرض و طول جغرافیایی ،مقیاس و صفحه روزا

 

-بر روی نقشه های دریایی به آسانی بتوان مختصات جغرافیایی نقطه ای را استخراج کرد.