پرچم مخابراتی

پرچم مخابراتی

پرچم های علایم مخابراتی از قبیل حروف و اعداد که در شرایط خاص مانند راهنمایی،قرنطینه،آدم به دریا،عملیات غواصی و غیر...

مورد استفاده قرار میگیرد.

 

ادامه مطلب...